Zapojenie bojlera a jeho servis: Prečo je lepšie to zveriť odborníkom?

Elektrický zásobníkový ohrievač, alebo prietokový ohrievač vody, vyzerajú ako jednoduché zariadenia, ktoré môže podľa návodu namontovať každý. Ale nie je to tak.

Dátum publikácie - 07.08.2020

Prietokové a zásobníkové ohrievače vody majú jedno spoločné. Ide o elektrické zariadenia a pracovník, ktorý ich zapája, musí mať kvalifikáciu. Konkrétne ide o Vyhlášku č. 508/2009 Z. z., teda vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (v znení č. 435/2012 Z. z., 398/2013 Z. z., 234/2014 Z. z.).

Tlakové zásobníky tiež musia byť vybavené správne dimenzovaným a namontovaným poistným ventilom. Aj tieto práce upravujú normy a predpisy, napríklad STN EN ISO 4126-1 Bezpečnostné zariadenia na ochranu proti nadmernému tlaku. Časť 1: Poistné ventily (ISO 4126-1: 2013).

Hrozí právny postih alebo strata záruky

Pokiaľ by pri montáži alebo prevádzke zásobníkového/prietokového ohrievača vody došlo ku škodám či úrazu, amatérsky montážnik by bol vystavený výrazne väčšiemu riziku trestného stíhania ako oprávnený odborník. Rovnako sa predpokladá, že toto zariadenie správne namontuje a tiež uvedie do prevádzky. Napríklad, elektrické zapojenie má zvyčajne viac variantov v závislosti od požadovaných funkcií. Z týchto variantov je nutné kvalifikovane zvoliť ten správny.

Samotné prístroje majú tiež svoje predpisy – návody na montáž a obsluhu, v ktorých sú uvedené špeciálne pokyny pre odborníka. Ak teda počas prevádzky dôjde ku škodám na výrobku, výrobca automaticky skúma, či boli splnené všetky uvedené podmienky a predpisy. Ak nie, výrobca odstúpi od záruky. Môže to byť napríklad v prípade, ak je vo vodovodnej sieti vyšší tlak, ako je uvedený v parametroch prístroja a nebol použitý príslušný redukčný ventil.

Ešte jeden argument pre odbornú montáž: malé zásobníkové ohrievače vody môžu byť, a sú, vyrábané v rovnakom dizajne ako tlakové i beztlakové zariadenia a v prevedení nad a pod odberné miesto. Zámena má vždy fatálne následky: nefunkčnosť prevádzkového bezpečnostného termostatu, pripojenie beztlakového prevedenia na tlakovú zmiešavaciu batériu vystaví plastovú netlakovú nádrž tlaku, ktorý ju roztrhne. Znamená to nenapraviteľné zničenie prístroja a, pravdepodobne, aj vytopenie bytu a miestností pod ním.

Odborník pozná postupy a má k dispozícii náhradné diely

Preto je potrebné zveriť montáž odborníkovi. Ten vás poučí aj o tom, ako prístroj obsluhovať a ošetrovať. Napríklad, ako priebežne preskúšať fungovanie poistného ventilu.

Odborník, zaškolený výrobcom, musí vykonávať aj servis zariadenia počas jeho prevádzky. Len ten má prístup k originálnym náhradným dielom, ktoré zaručia bezpečnú a bezporuchovú prevádzku zariadenia.

Smaltované nádrže sú chránené horčíkovou anódou. Z tej sa uvoľňuje materiál a elektrochemickým procesom „vytmeľuje“ mikro-trhliny v smalte, ktoré môžu počas prevádzky vznikať vplyvom zmien teplôt a napätia v materiáli nádrže. Horčíkové anódy sa preto musia kontrolovať a odborne vymeniť. Intervaly sú popísané v návode na obsluhu. Aj tieto práce musí vykonávať vyškolený odborník.

Autor článku: Ing. Alžbeta Jendrichovská

Oddelenie zákazníckych služieb, STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o.

alzbeta.jendrichovska@stiebel-eltron.sk