Impressum

STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Hlavná 1, 058 01 Poprad, Slovenská republika

Telefón: +421 52 7127 151

E-mail: marketing(at)stiebel-eltron.sk

IČO: 36 473 871                            

DIČ: 2020019716

IČ DPH: SK 2020019716

Údaj o zápise

Obchodný register OS PO, Oddiel Sro. Vložka:12902/P

Konatelia

Ing. Peter Štrbian, Michael Görlich

Redakcia

Tomáš Melikant
E-Mail: tomas.melikant(at)stiebel-eltron.sk

Právne informácie / záruka

Napriek tomu, že informácie uvedené v tomto dokumente boli zostavené s náležitou starostlivosťou, ich bezchybnosť nie je možné garantovať. Vyhlásenia o vybavení a funkciách nie sú záväzné. Niektoré funkcie sa mohli vzhľadom na neustály vývoj medzičasom zmeniť, alebo mohli byť dokonca odstránené.

Na aktuálne platné funkcie sa opýtajte nášho zamestnanca technickej podpory. Obrazové informácie uvedené v tomto dokumente predstavujú iba príklady možného použitia. Obrázky obsahujú tiež časti inštalácie, príslušenstvo a voliteľné doplnky, ktoré nie sú súčasťou štandardnej dodávky.

Informácie o ručení

Nezodpovedáme za žiadne škody vyplývajúce z informácií uvedených na tejto webovej stránke.

Napriek starostlivej kontrole obsahu nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah externých odkazov. Za obsah prepojených stránok nesie výlučnú zodpovednosť ich prevádzkovateľ.

Autorské práva

Chceli by sme upozorniť na to, že obsah týchto stránok je chránený autorskými právami. Všetky texty, obrázky a zvukové súbory podliehajú autorským právam a iným zákonom na ochranu duševného vlastníctva. Nesmú sa kopírovať, meniť ani používať na iných webových stránkach na účely obchodovania alebo distribúcie. To neplatí, ak explicitne poskytujeme obrázky alebo grafiku na ďalšie použitie.