Online dotazník uchádzača o zamestnanie


Osobné informácie


Kontaktné informácie


Vzdelanie – stredná škola


Vysoká škola


Cudzie jazyky


Pracovné skúsenosti 1

Začnite prosím najaktuálnejším zamestnávateľom.


Pracovné skúsenosti 2


Pracovné skúsenosti 3


Ostatné znalosti


 

Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné.


Zároveň ako dotknutá osoba dávam súhlas prevádzkovateľovi STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o., IČO: 36 473 871, so sídlom Hlavná 1, Poprad 058 01 (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorý má určené zodpovedné osoby (kontaktný mail: zodpovednaosoba@stiebel-eltron.sk), na zaradenie do databázy uchádzačov vedenej po skončení výberového konania a spracúvanie mojich osobných údajov v tejto databáze v rozsahu vyplneného formuláru, a to za účelom aktívneho vedenia dobrovoľnej databázy uchádzačov. Výhodou zaradenia do databázy je, že v prípade, keď bude vyhlásené výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta, prevádzkovateľ bude informovať o tejto skutočnosti vhodných uchádzačov. 

Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje 3 roky a následne ich bezpečne zlikviduje. Právnym základom spracúvania je tento dobrovoľný súhlas daný na uvedenú dobu. 

Ak ako dotknutá osoba odvolám súhlas pred uplynutím tejto doby, prevádzkovateľ obratom osobné údaje zlikviduje bezpečným spôsobom.

Odvolať súhlas môžem ako dotknutá osoba elektronicky, na adrese zodpovednej osoby: zodpovednaosoba@stiebel-eltron.sk, písomne, na adresu sídla prevádzkovateľa: Hlavná 1, Poprad 058 01 alebo osobne u prevádzkovateľa.

Tiež ako dotknutá osoba mám právo žiadať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo žiadať  opravu osobných údajov, právo žiadať  výmaz osobných údajov, právo žiadať obmedzenie spracúvania osobných údajov. Zároveň mám ako  dotknutá osoba právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov. Žiadosti je potrebné posielať na adresu: zodpovednaosoba@stiebel-eltron.sk alebo v listinnej forme na sídlo spoločnosti.