Informovanie dotknutej osoby (čl. 13 GDPR)

Prevádzkovateľ: STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o., IČO: 36 473 871, so sídlom Hlavná 1, Poprad 058 01 (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorý má určené zodpovedné osoby (kontaktný mail: zodpovednaosoba@tatramat.sk), spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb jednotlivcov- uchádzačov/záujemcov o prácu) v Informačnom systéme osobných údajov s názvom „IS Personálna a mzdová agenda“, a to v rámci spracovateľskej činnosti, ktorej účel, právny základ, kategóriu dotknutých osôb a osobných údajov uvádza nasledovná tabuľka:

Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti

Kategórie dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

agenda uchádzačov

(predzmluvných vzťahov)

-zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  v znení  neskorších predpisov (§ 41)

úspešní uchádzači o zamestnanie

- bežné osobné údaje (hlavne identifikačné osobné údaje, kontaktné údaje, bydlisko, dátum narodenia)

- údaje v životopise

- údaje v motivačnom liste

- nie je vylúčená ani osobitná kategória osobných údajov (ak ju pripúšťa § 41- zdravotná a psychická spôsobilosť

- nie je vylúčené ani spracúvanie údajov o vine za spáchaný trestný čin (ak to pripúšťa § 41- údaje o bezúhonnosti)

 

Prevádzkovateľ spracúva uvedené kategórie osobných údajov a uchováva ich počas plynutia úložnej doby určenej v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a platného registratúrneho plánu (interného predpisu schváleného príslušným archívom), ak ich obsahujú registratúrne záznamy. Tie osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje prevádzkovateľ ihneď po naplnení účelu ich spracúvania.

 

Predzmluvné vzťahy

(1) Pred uzatvorením pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný oboznámiť fyzickú osobu s právami a povinnosťami, ktoré pre ňu vyplynú z pracovnej zmluvy, s pracovnými podmienkami a mzdovými podmienkami, za ktorých má prácu vykonávať.

(2) Ak osobitný právny predpis vyžaduje na výkon práce zdravotnú spôsobilosť na prácu, psychickú spôsobilosť na prácu alebo iný predpoklad, zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu len s fyzickou osobou zdravotne spôsobilou alebo psychicky spôsobilou na túto prácu alebo s fyzickou osobou, ktorá spĺňa iný predpoklad.

(3) Zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu s mladistvým iba po predchádzajúcom lekárskom vyšetrení mladistvého.

(4) Na uzatvorenie pracovnej zmluvy s mladistvým je zamestnávateľ povinný vyžiadať si vyjadrenie jeho zákonného zástupcu.

(5) Zamestnávateľ môže od fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o prvé zamestnanie, vyžadovať len informácie, ktoré súvisia s prácou, ktorú má vykonávať. Zamestnávateľ môže od fyzickej osoby, ktorá už bola zamestnávaná, požadovať predloženie pracovného posudku a potvrdenia o zamestnaní.

(6) Zamestnávateľ nesmie vyžadovať od fyzickej osoby informácie

a) o tehotenstve,

b) o rodinných pomeroch,

c) o bezúhonnosti s výnimkou, ak ide o prácu, pri ktorej sa podľa osobitného predpisu vyžaduje bezúhonnosť, alebo ak požiadavku bezúhonnosti vyžaduje povaha práce, ktorú má fyzická osoba vykonávať,

d) o politickej príslušnosti, odborovej príslušnosti a náboženskej príslušnosti.

(7) Fyzická osoba je povinná informovať zamestnávateľa o skutočnostiach, ktoré bránia výkonu práce alebo ktoré by mohli zamestnávateľovi spôsobiť ujmu, a o dĺžke pracovného času u iného zamestnávateľa ak ide o mladistvého.

(8) Zamestnávateľ pri prijímaní fyzickej osoby do zamestnania nesmie porušiť zásadu rovnakého zaobchádzania, ak ide o prístup k zamestnaniu (§ 13 ods. 1 a 2 Zákonníka práce).

 

V prípade neúspešných uchádzačov v rámci výberového konania:

 • prevádzkovateľ im vracia doklady, alebo
 • prevádzkovateľ bezpečne vymazáva ich údaje, alebo
 • prevádzkovateľ na základe súhlasu neúspešného uchádzača ďalej spracúva jeho životopis a motivačný list v databáze (po dobu 3 rokov). Databáza sa vedie formou spisov a automatizovanou formou v softvéri SOFTIP – PROFIT v časti Uchádzači o zamestnanie. Súhlas určí bližšie podmienky spracúvania osobných údajov.

Inak povedané: prevádzkovateľ môže po výberovom konaní spracúvať vo svojej databáze údaje/ doklady neúspešných uchádzačov len na základe ich dobrovoľného súhlasu. 

 

V prípade záujemcov o prácu, ktorí posielajú prevádzkovateľovi doklady bez vyzvania (nie je vyhlásené výberové konanie na voľné pracovné miesto):

 • prevádzkovateľ im vracia doklady, alebo
 • prevádzkovateľ bezpečne vymazáva ich údaje, alebo
 • prevádzkovateľ na základe súhlasu záujemcu ďalej spracúva jeho životopis, resp. motivačný list v databáze (po dobu 3 rokov). Databáza sa vedie formou spisov a automatizovanou formou v softvéri SOFTIP – PROFIT v časti Uchádzači o zamestnanie. Súhlas určí bližšie podmienky spracúvania osobných údajov.

Inak povedané: prevádzkovateľ môže spracúvať vo svojej databáze údaje/ doklady záujemcov len na základe ich dobrovoľného súhlasu. 

 

Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak tretie strany, ktoré majú na ne nárok na základe platných právnych predpisov (najmä súdy), ako aj ostatní príjemcovia: samotné dotknuté osoby (uchádzači/záujemcovia, ktorých sa osobné údaje týkajú), oprávnené osoby prevádzkovateľa, sprostredkovateľ, resp. jeho oprávnené osoby, ak má prevádzkovateľ na takúto agendu povereného sprostredkovateľa.

Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu, členovia orgánov spoločnosti), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach vrátane povinnosti mlčanlivosti.

Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej organizácie.

 

Dotknutá osoba má:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby (Dotknutá osoba má právo na potvrdenie o spracúvaní jej osobných údajov, na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o nej spracúva prevádzkovateľ, ako aj na informovanie o spracúvaní. Osobné údaje budú dotknutej osobe poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia.),
 • právo na opravu osobných údajov (Ak si dotknutá osoba myslí, že osobné údaje, ktoré o nej spracúva prevádzkovateľ sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, má právo žiadať, aby prevádzkovateľ tieto údaje upravil, aktualizoval alebo doplnil.),
 • právo na výmaz osobných údajov (Dotknutá osoba má právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, napr. v prípade, ak osobné údaje už viac nie sú potrebné na naplnenie účelu spracúvania, alebo už mali byť vymazané. Prevádzkovateľ posúdi žiadosť dotknutej osoby o vymazanie z pohľadu všetkých relevantných okolností. Môže mať totiž určité právne povinnosti a nebudeme môcť žiadosti vyhovieť.),
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (Dotknutá osoba môže požiadať, aby prevádzkovateľ prestal používať jej osobné údaje. Hlavne ak ide o prípad, keď si dotknutá osoba myslí, že osobné údaje, ktoré o nej prevádzkovateľ má, môžu byť nepresné- do vykonania nápravy.),
 • právo odvolať súhlas (Pre osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom na základe súhlasu platí, že súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať pred uplynutím doby, na ktorú bol daný. Odvolať súhlas môže dotknutá osoba elektronicky, na adrese zodpovednej osoby: zodpovednaosoba@tatramat.sk, písomne, na adresu sídla prevádzkovateľa: Hlavná 1, Poprad 058 01 alebo osobne u prevádzkovateľa.).

 

Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní).