Integrovaný manažérsky systém

Zavedený integrovaný manažérsky systém v spoločnosti predstavuje viacero koordinovaných aktivít, prostredníctvom ktorých sa usmerňuje a riadi zvyšovanie kvality procesov a činností v spoločnosti s orientáciou na zákazníka v snahe porozumieť jeho súčasným a budúcim potrebám a plniť jeho požiadavky.

Systém manažérstva kvality

Systém manažérstva kvality (SMK) je komplexný súbor interných vnútrofiremných noriem, predpisov a štandardizovaných postupov, ktorých cieľom je riadiť a organizovať všetky výrobné i podporné procesy v spoločnosti tak, aby výsledkom bola trvalo a opakovane štandardne vysoká kvalita všetkých produktov a služieb, ktoré spoločnosť STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o. dodáva a poskytuje svojim zákazníkom.

Zavedený systém manažérstva kvality je dlhodobý proces, ktorý v našej spoločnosti vedie k zlepšovaniu spokojnosti zákazníkov, k efektívnosti a znižovaniu nákladov, redukcii rizík a zvyšovaniu produktivity práce, čím sa snažíme zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť vyrábaných produktov.

Základnú verziu interného systému manažérstva kvality naša spoločnosť dobudovala, úspešne prešla certifikačným auditom a získala certifikát riadenia kvality ISO 9001 už v roku 1996. V roku 2003 spoločnosť získala certifikát riadenia kvality ISO 9001:2000 a od roku 2009 má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality podľa verzie normy ISO 9001:2008. V roku 2017 bol SMK aktualizovaný v nadväznosti na požiadavky najnovšej verzie normy ISO 9001:2015. Systém manažérstva kvality je v spoločnosti priebežne zdokonaľovaný a v rámci kontrolných auditov pravidelne preverovaný certifikačnou organizáciou.

Stiahnite si certifikát ISO 9001:2015

Systém environmentálneho manažérstva

Spoločnosť STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o. je modernou firmou so zodpovedným environmentálnym prístupom, ktorá chápe, že jej produkty a služby existujú v tesnej interakcii so životným prostredím.

Už samotným vývojom a výrobou svojich produktov sa snažíme zodpovedne pristupovať k ochrane životného prostredia, a to aj nad rámec povinností vyplývajúcich z legislatívnych požiadaviek. Nerobíme to preto, že je to našou povinnosťou, ale pre naše vlastné presvedčenie potreby ochrany prostredia, v ktorom všetci spoločne žijeme. Taktiež kladieme dôraz na prevenciu znečisťovania životného prostredia a jeho ochranu, na systematické znižovanie produkcie odpadov a hospodárne využívanie energií.

Dôkazom toho bolo zavedenie systému environmentálneho manažérstva (SEM) podľa normy ISO 14001:2004 a úspešné získanie certifikátu, ktorý naša spoločnosť na základe vykonania certifikačného auditu získala už v roku 2011. V roku 2017 bol SEM aktualizovaný v nadväznosti na požiadavky najnovšej verzie normy ISO 14001:2015.

Stiahnite si certifikát ISO 14001:2015