Oslavujeme 100 rokov a máme pre Vás súťaž

Spoznajte 8 míľnikov histórie STIEBEL ELTRON a vyhrajte skvelé ceny


V máji 1924 vynašiel Dr. Theodor Stiebel revolučný, prstencový ponorný varič a založil firmu ELTRON, predchodcu firmy STIEBEL ELTRON. V jeho odkaze pokračujeme a svojím príbehom píšeme históriu ohrevu vody. Od vynálezu ponorného prstencového variča až po moderné tepelné čerpadlá a rekuperačné jednotky neustále prinášame špičkové produkty, ktoré robia život pohodlnejším. 

 

Toto naše jubileum oslávime veľkou súťažou na Facebooku, kde vám predstavíme naše historické míľniky a vy môžete každý mesiac vyhrať skvelé ceny. Správne odpovede na mesačné súťažné otázky nájdete nižšie.

 

Zapojte sa každý mesiac od 01. 05. 2024 do 31. 12. 2024.

 

Žrebovanie prebieha vždy 5. deň v mesiaci a výhercov informujeme e-mailom.

 

SÚŤAŽNÁ OTÁZKA 2. KOLA SÚŤAŽE, NA MESIAC JÚN

Aký názov mal hydraulický prietokový ohrievač vody, uvedený na trh v tomto roku?


1949 - Prvý hydraulický prietokový ohrievač vody

 

Rok 1949 bol ďalším dôležitým míľnikom v histórii spoločnosti STIEBEL ELTRON. Na trh bol uvedený prvý hydraulický prietokový ohrievač vody pod názvom DH 18, ktorý zmenil pohľad na ohrev vody a započal novú generáciu ohrievačov vody. Rok 1949 bol tiež obdobím založenia Spolkovej republiky Nemecko, a práve v tomto období sa stal STIEBEL ELTRON synonymom pre “spoľahlivý ohrev vody”. Inovatívne ohrievače vody od STIEBEL ELTRON zaujali pravidelné miesto na obchodných veľtrhoch po celom svete.

 

Dlhoročná tradícia inovácií v oblasti ohrievačov vody pokračuje aj v súčasnosti. STIEBEL ELTRON neustále vyvíja inovatívne prietokové ohrievače vody, vrátane najnovších…

SÚŤAŽNÁ OTÁZKA 1. KOLA SÚŤAŽE, NA MESIAC MÁJ

Čo bol prelomový vynález Theodora Stiebla?


1924 - Začiatky

 

Spoločnosť STIEBEL ELTRON je v súčasnosti globálnou firmou, ktorá pôsobí po celom svete. Začiatky pred 100 rokmi však boli skromné. Theodor Stiebel musel v roku 1914, po začiatku 1. svetovej vojny, ako mnoho iných mladých mužov, narukovať do vojska. Čo znamenalo prerušenie vysokoškolského štúdia na Technickej vysokej škole v Braunschweigu. Po vojne naň však úspešne nadviazal a v roku 1920 promoval na Technickej univerzite v Mníchove v odbore inžinierstvo. So svojimi návrhmi na kuchynské spotrebiče a elektrický radiátor kontaktoval svojho strýka Carla Reesa, ktorý ich potom vyrábal pod značkou Reese až do roku 1944.

 

Aj vďaka tejto spolupráci prišiel Theodor Stiebel s prevratným produktom, špirálovým ponorným varičom, ktorý bol revolučný vďaka rýchlemu ohrevu a krátkej dobe chladenia. Ten už vyrába jeho vlastná firma "ELTRON Dr. Theodor Stiebel", ktorá  po krátkej dobe slávila veľké úspechy a postupne sa rozširovala.

 


Správnu odpoveď uveďte do komentára na Facebooku

Našli ste správnu odpoveď? Gratulujeme! Od možnosti vyhrať tohtomesačnú cenu vás delí už iba posledný krok. Napíšte správnu odpoveď do komentára na súťažnom príspevku na Facebooku ⓕ.

Výhercovia mesačných kôl


Víťazmi súťaže "Už 100 rokov tvoríme lepšiu budúcnosť" sa stali:

 

 1. Máj 2024 - Blanka H., Galanta / Viliam G., Harichovce / Daniel F., Kechnec
 2. Jún 2024 - ešte neprebehol výber výhercu
 3. Júl 2024 - ešte neprebehol výber výhercu
 4. August 2024 - ešte neprebehol výber výhercu
 5. September 2024 - ešte neprebehol výber výhercu
 6. Október 2024 - ešte neprebehol výber výhercu
 7. November 2024 - ešte neprebehol výber výhercu
 8. December 2024 - ešte neprebehol výber výhercu

 

Výhercom gratulujeme!

 

Pravidlá a podmienky súťaže

I. Organizátor a Realizátor spotrebiteľskej súťaže a podmienky súťaže


Odsek 1: Organizátorom súťaže je spoločnosť STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o., Hlavná 1, 058 01 Poprad - Matejovce, Slovenská Republika, IČO 36473871, DIČ 2020019716, IČ DPH  SK2020019716

 

Odsek 2: Technickú realizáciu súťaže zabezpečuje STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o., Hlavná 1, 058 01 Poprad - Matejovce, Slovenská Republika, IČO 36473871. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 12902/P  a VISIBILITY s. r. o., Visibility, Karadžičova, 14, 821 08 Bratislava, IČO: 44 927 991 . Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 60074/B.

 

Účelom a predmetom tohto štatútu je záväzná úprava podmienok každej jednotlivej Súťaže uskutočnenej pod označením „súťaž“. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci svoj bezvýhradný súhlas s podmienkami súťaže uvedenými v tomto štatúte a zaväzuje sa ich dodržiavať. Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

II. Termín a miesto konania súťaže


Jednotlivé súťaže s označením „súťaž“ sú časovo limitované a sú uskutočňované v období, ktoré bude zverejnené pri konkrétnych súťažných príspevkov s označením, že ide o súťaž prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Pre zaradenie do súťaže je potrebné splnenie podmienok súťaže uvedených v čl. III a IV. tohto štatútu.

III. Podmienky účasti v súťaži


Odsek 1: Súťaž je určená pre všetkých používateľov sociálnej siete Facebook (ďalej len „používatelia“), ktorí dovŕšili vek 18 rokov, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky/Českej republiky. Zapojením sa do súťaže používateľ súhlasí s jej podmienkami a s týmto štatútom.

 

Odsek 2: Podmienkou účasti v súťaži je splnenie všetkých podmienok pre zapojenie sa do súťaže, ktoré sú uvedené v tomto Štatúte.


Odsek 3: Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci Organizátora a zamestnanci Realizátora súťaže a osoby im blízke. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech Organizátora súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala, je povinná túto Organizátorovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Organizátora súťaže vrátiť, respektíve nahradiť Organizátorovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.

IV. Pravidlá súťaže


Odsek 1: Podmienky pre zapojenie sa do Súťaže:

 

 • mať osobný profil na sociálnej sieti Facebook,

 • mať minimálne 18 rokov

 • splniť súťažnú úlohu 

 • v prípade výhry sprístupniť požadované informácie a poskytnúť pravdivo nasledovné osobné údaje:

  • meno a priezvisko,

  • telefonický kontakt,

  • adresa dručenia

Odsek 2: Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže o výhry, ktorá je realizovaná na tejto stránke.

Aby mohol byť súťažiaci zaradený do žrebovania o výhry, musí splniť podmienky  uvedené v Odseku 1 vyššie.

Odsek 3: Súťažiaci sú v Súťaži identifikovaní prostredníctvom ID používateľa sociálnej siete Facebook.

V. Určenie výhercov súťaže a ceny


Odsek 1: Výhra bude definovaná a zverejnená v aktuálnom súťažnom príspevku na Facebook stránke.

 

Odsek 2: Po skončení termínu, ktorý bude označený ako koniec súťaže, bude náhodne vyžrebovaný výherca, ktorý spĺňa podmienky súťaže. Každý súťažiaci môže vyhrať iba jednu výhru, pričom v prípade opätovného vyžrebovania toho istého súťažiaceho sa uskutoční náhradné žrebovanie. Súťažiacich identifikujeme podľa ID používateľa Facebook.

 

Odsek 3: Žrebovanie výhercov o výhry vykoná Realizátor súťaže. Žrebovať sa bude po skončení každej jednotlivej súťaže. V každom žrebovaní bude vyžrebovaný jeden výherca, pokiaľ nebude v konkrétnom súťažnom príspevku s označením, že ide o súťaž uvedené inak. Žrebovať sa bude zo všetkých súťažiacich, ktorí splnili podmienky Súťaže do termínu označeného ako koniec súťaže. Vyžrebovaný súťažiaci získa cenu podľa Odseku 1.

 

Výhercovia budú kontaktovaní Realizátorom prostredníctvom komentáru pod súťažným príspevkom na Facebook stránke. Kontaktovanie výhercov vykoná Realizátor súťaže. Výhercovia budú o výhre informovaní prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku. Spôsob kontaktovania výhercu určuje Realizátor.

 

V prípade sporu o výhru je rozhodnutie Organizátora Súťaže konečným rozhodnutím.

 

Pre účely odovzdania výhry sa výherca zaväzuje poskytnúť Organizátorovi osobné údaje v rozsahu  meno a priezvisko, adresa doručenia, telefónne číslo za podmienok stanovených týmto štatútom súťaže.

 

V prípade, že výhercovia nesplnia podmienky pravidiel spotrebiteľskej súťaže, alebo sa ich nepodarí zastihnúť v stanovenej lehote 4 dni od vyžrebovania, stratia právo na výhru.

 

Získané výhry nemožno previesť na iné osoby alebo vyplatiť v hotovosti.

 

S výhercami sa skontaktujeme cez Facebook stránku, pri kontaktovaní výhercov budeme od nich žiadať nasledujúce údaje: meno, adresu a telefónne číslo.

 

Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za škody alebo následky spôsobené nesprávnym alebo chybným zadaním údajov.

VI. Úhrady spojené s výhrami


Súťažiaci, ktorí sa zúčastnia tejto promočnej akcie, neplatia v súvislosti s výhrami daň z príjmu fyzických osôb a/alebo iné poplatky, tieto znáša organizátor. Poštovné náklady doručenia výhier výhercom znáša organizátor. Ostatné náklady a výdavky, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s použitím výhry, znášajú výhercovia.

VII. Ochrana osobných údajov


Odsek 1: Zapojením do súťaže súťažiaci dobrovoľne udeľuje Organizátorovi súhlas so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov spôsobom a za účelom uvedeným v tomto štatúte súťaže. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol poučený organizátorom o svojich právach a povinnostiach v súlade s § 19 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov a tomuto poučeniu v plnom rozsahu porozumel. Súťažiaci, ktorý poskytol svoje osobné podľa Štatútu zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé.

 

Odsek 2: Organizátor je oprávnený spracúvať osobné údaje súťažiaceho za účelom nadviazania kontaktu so súťažiacim, na účel realizácie súťaže a jej vyhodnotenia, a takisto aj kontaktovania a zverejnenia mien výhercov až do dovolania. Súťažiaci, ktorý takto poskytol osobné údaje, má právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a na likvidáciu osobných údajov, ak účel spracúvania skončil a ďalšie práva podľa §19 zákona č. 18/2018 Z.z.. STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o., Hlavná 1, 058 01 Poprad - Matejovce, Slovenská Republika, IČO 36473871 a VISIBILITY s. r. O., Karadžičova, 14, 821 08 Bratislava, IČO: 44 927 991 ako technický realizátor súťaže budú v súlade s pravidlami súťaže spracúvať osobné údaje v mene Organizátora, a to za účelom doručenia výhry. Súťažiaci môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

 

Odsek 3: Organizátor je povinný informovať dotknutú osobu o spracovaní jej osobných údajov za účelom doručenia výhry.

 

Odsek 4: Spoločnosť STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o., ako technický realizátor spotrebiteľskej súťaže organizovanej spoločnosťou STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o., bude v rozsahu podmienok v súlade so štatútom spotrebiteľskej súťaže spracúvať osobné údaje v mene spoločnosti STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o., a to za účelom odovzdania výhry. Spoločnosť STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o., a Visiblity s. r. o. bude vyššie uvedené osobné údaje spracúvať výhradne pre konkrétne účely tejto súťaže, pričom za okruh dotknutých osôb sa budú považovať fyzické osoby, ktoré sa v súlade so štatútom spotrebiteľskej súťaže organizovanej spoločnosťou STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o., tejto súťaže zúčastnia.

 

VIII. Zodpovednosť Organizátora a Realizátora za priebeh súťaže


Odsek 1: Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, ktoré súvisia s usporiadaním Súťaže, a to vrátane prerušenia, predĺženia Súťaže, zrušenia alebo úpravy jej Pravidiel.

 

Odsek 2: Na výhry zo súťaže neexistuje žiadny právny nárok, výhru nie je možné vymeniť, nárok na výhru nie je možné previesť na inú osobu ani na iného súťažiaceho. Výhru nie je možné zameniť za finančnú hotovosť. Súťaž sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky a vymáhanie účasti v Súťaži alebo výhry súdnou cestou je vylúčené. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť ceny v súťaži.

 

Odsek 3: Registráciou do Súťaže podľa bodu IV, ods. 2 týchto Pravidiel dáva každý Súťažiaci (resp. účastník Súťaže) v súlade s § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení súhlas Organizátorovi bezodplatne využívať aj iné zložky osobnostných práv Súťažiacich v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch Organizátora, a na výrobkoch Organizátora s tým, že môžu byť vytvárané a zverejňované obrazové záznamy Súťažiaceho, a to po dobu 1 roka odo dňa ukončenia Súťaže.

 

Odsek 4: Organizátor ani Realizátor Súťaže nezodpovedá za prípadnú technickú chybu, poškodenie či zničenie databázy súťažných profilov či ich častí v rámci elektronickej registrácie do súťaže.

 

IX. Záverečné ustanovenia


Odsek 1: Realizátor nezodpovedá za úplnosť výňatku z týchto Pravidiel, ktorý môže byť v skrátenej verzii použitý v propagačných alebo v iných materiáloch v súvislosti so Súťažou. Organizátor a Realizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút súťaže.

 

Odsek 2: Organizátor alebo Realizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže hráčov, ktorí budú podozriví z podvodného správania alebo z používania falošných profilov.

 

Odsek 3: Účasť v Súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej Pravidlami, a zaväzuje sa dodržiavať všetky jej pravidlá a podmienky. Akékoľvek obchádzanie týchto Pravidiel Súťažiacim alebo pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie takéhoto Súťažiaceho zo Súťaže.

 

Odsek 4: V prípade ak Súťažiaci nebol oprávnený k akýmkoľvek konaniam alebo k vyhláseniam, ktoré počas účasti v Súťaži alebo v súvislosti s ňou urobil, zaväzuje sa nahradiť Organizátorovi a Realizátorovi akékoľvek náklady alebo ujmu, ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla.

 

Odsek 5: Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, riadená alebo inak prepojená so spoločnosťou Facebook. Súťažiaci súhlasí so štatútom súťaže a vedome poskytuje svoje údaje Organizátorovi a Realizátorovi súťaže a nie spoločnosti Facebook. Informácie, ktoré súťažiaci poskytne, budú použité na kontaktovanie výhercov a na marketingové účely. Organizátor ani Realizátor súťaže nehradí Účastníkom žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

 

Bratislava, dňa 30.04. 2024