Objednávka služieb - právnická osoba


Objednávateľ

Touto cestou si objednávam:



 

Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné.


Zároveň dávam ako dotknutá osoba súhlas so spracúvaním mojich vyššie uvedených osobných údajov na účel: