Objednávka služieb - fyzická osoba - podnikateľ


Objednávateľ

Touto cestou si objednávam: 

Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné.


Zároveň dávam ako dotknutá osoba súhlas so spracúvaním mojich vyššie uvedených osobných údajov na účel: