Informovanie dotknutej osoby (čl. 13 GDPR)

IS Služby zákazníkom - marketingové aktivity - predaj tepelných čerpadiel

Prevádzkovateľ: TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o., IČO: 36 473 871, so sídlom Hlavná 1, Poprad 058 01 (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorý má určené zodpovedné osoby (kontaktný mail: zodpovednaosoba@tatramat.sk), spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb) v agende pod názvom „IS Služby zákazníkom“, a to pri spracovateľskej činnosti, ktorej účel je uvedený nižšie:

Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti
(nepovinné)

Kategórie dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

Marketingové aktivity- predaj tepelných čerpadiel

súhlas

Fyzická osoba:

- koneční zákazníci

- kontaktné osoby zákazníkov

- zamestnanci garantov alebo samotní garanti(živnostníci)

Bežné osobné údaje

 

Prevádzkovateľ spracúva kategórie osobných údajov: bežné osobné údaje a uchováva ich počas plynutia úložnej doby určenej v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a platného registratúrneho plánu (interného predpisu schváleného príslušným archívom), ak ich obsahujú registratúrne záznamy; tie osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje prevádzkovateľ ihneď po naplnení účelu ich spracúvania.

Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak tretie strany, ktoré majú na ne nárok na základe platných právnych predpisov (najmä súdy, inštitúcie), ako aj ostatní príjemcovia: samotné dotknuté osoby, oprávnené osoby, sprostredkovateľ, ak pôsobí.

Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu, členovia orgánov spoločnosti), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach vrátane povinnosti mlčanlivosti.

Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej organizácie.

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu svojich osobných údajov, právo na vymazanie svojich osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, právo odvolať svoj súhlas (v listinnej forme na adrese sídla spoločnosti: Hlavná 1, Poprad 058 01 a na mailovú adresu: zodpovednaosoba@tatramat.sk). Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov.

IS Služby zákazníkom - zákazníci bez servisných zmlúv

Prevádzkovateľ: TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o., IČO: 36 473 871, so sídlom Hlavná 1, Poprad 058 01 (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorý má určené zodpovedné osoby (kontaktný mail: zodpovednaosoba@tatramat.sk), spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb) v agende pod názvom „IS Služby zákazníkom“, a to pri spracovateľskej činnosti, ktorej účel je uvedený nižšie:

Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti
(nepovinné)

Kategórie dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

Zákazníci bez servisných zmlúv

súhlas

Fyzická osoba:

- koneční zákazníci

Bežné osobné údaje

 

Prevádzkovateľ spracúva kategórie osobných údajov: bežné osobné údaje a uchováva ich počas plynutia úložnej doby určenej v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a platného registratúrneho plánu (interného predpisu schváleného príslušným archívom), ak ich obsahujú registratúrne záznamy; tie osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje prevádzkovateľ ihneď po naplnení účelu ich spracúvania.

Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak tretie strany, ktoré majú na ne nárok na základe platných právnych predpisov (najmä súdy, inštitúcie), ako aj ostatní príjemcovia: samotné dotknuté osoby, oprávnené osoby, sprostredkovateľ, ak pôsobí.

Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu, členovia orgánov spoločnosti), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach vrátane povinnosti mlčanlivosti.

Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej organizácie.

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu svojich osobných údajov, právo na vymazanie svojich osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, právo odvolať svoj súhlas (v listinnej forme na adrese sídla spoločnosti: Hlavná 1, Poprad 058 01 a na mailovú adresu: zodpovednaosoba@tatramat.sk). Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov.